Thu nhập chịu thuế
(đã trừ các khoản BH bắt buộc):
(VNĐ)
Số người phụ thuộc: (người)
Kỳ tính thuế:
 

Số thuế phải nộp: